• Huyện ủy
 • Thời gian đăng tin: 4/8/2016 9:59:36 AM
 • CHỨC NĂNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 • I. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

  II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện uỷ.

  III. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu giúp huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ giao.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của huyện uỷ.

  IV. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của huyện uỷ.

  V. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ.

  - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ.

  BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NẬM PỒ

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa

  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  Phó Bí thư TT Huyện ủy

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  4

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó Chủ tịch UBND huyện 

  5

  Đ/c Chẻo A Xoang 

  Phó Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  6

  Đ/c Trần Đình Nhuận

  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  7

  Đ/c Lò Văn Kiên

  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

  8

  Đ/c Bùi Thu Hằng

  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

  9

  Đ/c Vàng A Chính

  Trưởng Công an huyện

  10

  Đ/c Hồ Hồng Hải

  Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

  THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa 

  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  UVBTV, Phó Bí thư TT Huyện ủy

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  UVBTV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  II. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Trần Đình Nhuận

  UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  2

  Đ/c Đinh Thanh Cầu

  Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

  III. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Lò Văn Kiên

  UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

  2

  Đ/c Dương Thị Giang

  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

  IV. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Bùi Thu Hằng

  UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  2

  Đ/c Lò Văn Long

  Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  V. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Nguyên Thị Thúy Hòa

  Phó Trưởng ban Dân vận Huyện Ủy

  VI. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Đàm Văn Mạnh

  HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

  2

  Đ/c Phạm Văn Kết

  Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

  3

  Đ/c Điêu Bình Dương

  Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

  ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NẬM PỒ KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020-2025

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa 

  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  UVBTV, Phó Bí thư TT Huyện ủy

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  UVBTV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  4

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

  5

  Đ/c Chẻo A Xoang 

  UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  6

  Đ/c Trần Đình Nhuận

  UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  7

  Đ/c Lò Văn Kiên

  UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

  8

  Đ/c Bùi Thu Hằng

  UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

  9

  Đ/c Vàng A Chính

  UVBTV, Trưởng Công an huyện

  10

  Đ/c Hồ Hồng Hải

  UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

  11

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  12

  Đ/c Đàm Văn Mạnh

  HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ

  13

  Đ/c Thào Nhè Cáng

  HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

  14

  Đ/c Quàng Văn Trường

  HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

  15

  Đ/c Hạng A Sáng

  HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ

  16

  Đ/c Lò Thị Lên 

  HUV, Chủ tịch HLHPN huyện

  17

  Đ/c Lầu Thị Liên

  HUV, Chủ tịch HND huyện 

  18

  Đ/c Trần Văn Vũ

  HUV, Trưởng phòng Lao động, TB&XH huyện 

  19

  Đ/c Chu Văn Sử

  HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

  20

  Đ/c Vũ Thanh Hải

  HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

  21

  Đ/c Vũ Văn Công

  HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

  22

  Đ/c Tao Thị Thu Hường

  HUV, Trưởng phòng Dân tộc huyện

  23

  Đ/c Phan Ngọc Linh

  HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

  24

  Đ/c Vũ Quang Phương

  HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chua

  25

  Đ/c Vàng A Kỷ

  HUV, Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn

  26

  Đ/c Lò Văn Nọi

  HUV, Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần

  27

  Đ/c Lù Văn Hợi

  HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vàng Đán

  28

  Đ/c Khoàng Văn Hồng

  HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhừ

  29

  Đ/c Ngô Xuân Chiến

  HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

  30

  Đ/c Khoàng Văn Van

  HUV, Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa

  31

  Đ/c Bùi Xuân Kiều

  HUV, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nà Bủng

 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên