• Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện NẬM PỒ

 • (Nội dung Đang cập nhật)
  • Cấp Huyện
  • Cấp Xã
  STT MÃ HỒ SƠ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1 Llĩnh vực Các đơn vị Ngành dọc thuộc thẩm quyền
  1 1.008603.000.00.00.H18 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  2 Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
  1 1.004492.000.00.00.H18 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
  2 1.004485.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
  3 2.001810.000.00.00.H18 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
  4 1.004443.000.00.00.H18 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
  5 1.004441.000.00.00.H18 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
  3 Lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo - Phòng, chống tham nhũng
  1 2.002401.000.00.00.H18 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
  2 2.002402.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
  3 2.002403.000.00.00.H18 Thủ tục thực hiện việc giải trình
  4 2.002400.000.00.00.H18 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
  5 2.002165.000.00.00.H18 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
  4 Lĩnh vực Nội vụ
  1 1.001156.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  2 1.001167.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
  3 1.001078.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
  4 1.001085.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
  5 1.001098.000.00.00.H18 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
  6 1.001109.000.00.00.H18 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
  7 1.001090.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  8 1.001055.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
  9 2.000509.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
  10 1.001028.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
  11 2.000305.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
  12 1.000775.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
  13 2.000346.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
  14 2.000337.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
  15 1.000748.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
  5 Lĩnh vực Văn hóa - LĐTBXH
  1 1.008903.000.00.00.H18 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
  2 1.008902.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
  3 1.008901.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
  4 1.003622.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
  5 1.001120.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
  6 1.000954.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
  7 1.003622.000.00.00.H18.01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
  8 2.000794.000.00.00.H18.01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
  9 2.001211.000.00.00.H18.03 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
  10 1.002440.000.00.00.H18.03 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
  11 2.000286.000.00.00.H18.03 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp xã
  12 1.002252.000.00.00.H18.03 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
  13 1.005387.000.00.00.H18.03 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.
  14 1.001753.000.00.00.H18.02 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  15 1.001758.000.00.00.H18.02 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  16 1.001731.000.00.00.H18.02 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
  17 1.001776.000.00.00.H18.02 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
  18 2.000794.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
  19 1.001120.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
  20 1.000954.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
  21 1.003622.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
  22 1.001699.000.00.00.H18 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
  23 2.000751.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
  24 2.000744.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
  25 1.001310.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
  26 2.000282.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
  27 2.000286.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
  28 1.001776.000.00.00.H18 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
  29 1.001753.000.00.00.H18 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  30 1.001739.000.00.00.H18 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
  31 1.001731.000.00.00.H18 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
  32 1.001305.000.00.00.H18 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
  33 1.001653.000.00.00.H18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
  34 2.000355.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
  35 1.000506.000.00.00.H18 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
  36 1.001758.000.00.00.H18 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  37 1.000132.000.00.00.H18 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
  38 1.003521.000.00.00.H18 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
  39 2.000044.000.00.00.H18 Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội
  40 2.001661.000.00.00.H18 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
  41 2.001944.000.00.00.H18 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
  42 2.001947.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  43 1.004941.000.00.00.H18 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
  44 2.001942.000.00.00.H18 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
  45 1.004944.000.00.00.H18 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
  46 1.004946.000.00.00.H18 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
  47 2.001382.000.00.00.H18 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
  48 1.002741.000.00.00.H18 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
  49 1.003337.000.00.00.H18 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
  50 2.001157.000.00.00.H18 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  51 2.001396.000.00.00.H18 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  52 1.003057.000.00.00.H18 hực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
  53 1.002252.000.00.00.H18 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
  54 1.003159.000.00.00.H18 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
  55 1.005387.000.00.00.H18 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.
  56 1.002271.000.00.00.H18 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần
  57 1.002410.000.00.00.H18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
  58 1.003351.000.00.00.H18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
  59 1.002519.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
  60 1.006779.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
  61 1.004964.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia
  62 1.002429.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
  63 1.002440.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
  64 1.003423.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
  65 1.002377.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
  66 1.002305.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
  67 1.002363.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
  68 1.002745.000.00.00.H18 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
  69 1.008362.000.00.00.H18 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  6 Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
  1 2.001457.000.00.00.H18.01 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
  2 1.001193.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký khai sinh
  3 1.000894.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký kết hôn
  4 1.004873.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  5 1.005461.000.00.00.H18.01 Đăng ký lại khai tử
  6 2.000635.000.00.00.H18.01 Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)
  7 1.004859.000.00.00.H18 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
  8 1.000080.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
  9 1.001022.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
  10 1.004884.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
  11 1.004746.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
  12 1.000419.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
  13 1.004827.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
  14 1.000656.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai tử
  15 1.003583.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
  16 1.000689.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
  17 1.004772.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
  18 1.001193.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh
  19 1.000593.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
  20 1.000094.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
  21 1.000894.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kết hôn
  22 1.004837.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký giám hộ
  23 1.004845.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
  24 1.004873.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  25 2.000635.000.00.00.H18 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
  26 2.000986.000.00.00.H18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
  27 2.001023.000.00.00.H18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
  28 1.005461.000.00.00.H18 Đăng ký lại khai tử
  29 1.000110.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
  30 2.000927.000.00.00.H18 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
  31 2.000913.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
  32 2.001016.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
  33 2.001406.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
  34 2.001009.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
  35 2.001035.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
  36 2.001019.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực di chúc
  37 2.000884.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
  38 2.000815.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
  39 2.000942.000.00.00.H18 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
  40 1.003005.000.00.00.H18 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
  41 2.001263.000.00.00.H18 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
  42 2.001255.000.00.00.H18 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
  43 2.001457.000.00.00.H18.01 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
  7 Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - NN&PTNT - Giao thông vận tải
  1 1.010092.000.00.00.H18 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội
  2 2.002161.000.00.00.H18 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
  3 2.002162.000.00.00.H18 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
  4 1.010091.000.00.00.H18 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
  5 2.002163.000.00.00.H18 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
  6 1.003440.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
  7 1.003446.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
  8 2.001621.000.00.00.H18 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
  9 2.000184.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
  10 2.000206.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
  11 1.008004.000.00.00.H18 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
  12 1.003596.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)
  13 1.004082.000.00.00.H18 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
  14 2.001659.000.00.00.H18 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
  15 2.001211.000.00.00.H18 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
  16 1.004088.000.00.00.H18 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
  17 1.004047.000.00.00.H18 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
  18 1.004036.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
  19 1.004002.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
  20 1.003970.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
  21 1.006391.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
  22 1.003930.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
  23 1.003554.000.00.00.H18 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)
  24 1.008603.000.00.00.H18 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên