• Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ
 • Thời gian đăng tin: 1/4/2017 8:07:51 AM
 • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

  a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

  b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

  c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

  đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

  e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

  g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

  h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

  i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

  a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

  b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

  c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

  d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

  4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

  5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

  TT

  Họ và tên

  1

  Đại biểu LÊ KHÁNH HÒA

  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026

  2

  Đại biểu CHẺO A XOANG

  Phó Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  3

  Đại biểu CAO THỊ HẢI YẾN

  Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  4

  Đại biểu BÙI THU HẰNG

  Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  5

  Đại biểu KHOÀNG THỊ QUỲNH

  Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  6

  Đại biểu MÀO VĂN TRƯỜNG

  Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  7

  Đại biểu NGUYỄN NGỌC SƠN

  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

  8

  Đại biểu BÙI VĂN LUYỆN

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

  9

  Đại biểu HẠNG NHÈ LY

  Phó Chủ tịch UBND huyện

  10

  Đại biểu NGUYỄN XUÂN THUẬN

  Phó Chủ tịch UBND huyện

  11

  Đại biểu TRẦN ĐÌNH NHUẬN

  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  12

  Đại biểu LÒ VĂN KIÊN

  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

  13

  Đại biểu VÀNG A CHÍNH

  Trưởng Công an huyện

  14

  Đại biểu THÀO NHÈ CÁNG

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

  15

  Đại biểu LÒ THỊ LÊN

  Chủ tịch Hội LHPN huyện

  16

  Đại biểu LẦU THỊ LIÊN

  Chủ tịch Hội Nông dân huyện

  17

  Đại biểu POÒNG VĂN CƯƠNG

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ

  18

  Đại biểu LÙ VĂN HỢI

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ

  19

  Đại biểu KHOÀNG VĂN HỒNG

  Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ

  20

  Đại biểu VÀNG A KỶ

  Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ

  21

  Đại biểu THÙNG VĂN QUÂN

  Bí thư Đảng ủy xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ

  22

  Đại biểu MÙA CHỚ SÙNG

  Bí thư Đảng ủy xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ

  23

  Đại biểu KHOÀNG VĂN VAN

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ

  24

  Đại biểu LÈNG VĂN VINH

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Khăn

  25

  Đại biểu LÊ MẠNH HIẾU

  Phó Bí thư Đảng ủy BCH Quân sự huyện

  26

  Đại biểu TRÁNG A SỦ

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ

  27

  Đại biểu QUÀNG THỊ DUNG

  Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ

  28

  Đại biểu CHẢO PHAM LIỀM

  Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ

  29

  Đại biểu KHOÀNG THỊ LƯU

  Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ

  30

  Đại biểu HỒ PHÌN SÚN

  Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ

  31

  Đại biểu HỜ A VẢNG

  Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ

  32

  Đại biểu LÝ A SỬ

  Bản Nậm Chua 2, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ

 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên