• Huyện ủy
 • Thời gian đăng tin: 4/8/2016 9:59:36 AM
 • CHỨC NĂNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 • I. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  1. Chức năng

  - Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là banthường vụ, thường trực huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉđạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy; là trung tâmthông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy.

  - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện ủy và bảo đảm kinh phí, cơ sởvật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ hoạt động của huyện ủy, ban thường vụ,thường trực huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy.

  2. Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

  + Nghiên cứu, đề xuất và giúp huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủyxây dựng, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; sắp xếp chươngtrình công tác của ban thường vụ huyện ủy, bí thư và các phó bí thư huyện ủy; thựchiện công tác đối ngoại của huyện ủy; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quantham mưu, giúp việc huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy.

  + Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định,quy chế của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quanđảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo banthường vụ, thường trực huyện ủy.

  + Là đầu mối giúp thường trực huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; tổ chứccông tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực huyện ủy, ban thườngvụ và huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyệntheo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc huyện ủy,các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

  + Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của huyện ủy và của văn phòng huyện ủy. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúpviệc huyện ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theoquy định.

  + Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốcviệc giải quyết một số đơn, thư được thường trực huyện ủy giao; phối hợp với cáccơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định.

  + Là chủ sở hữu tài sản của huyện ủy theo ủy quyền của ban thường vụ huyệnủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của huyện ủy, banthường vụ, thường trực huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy theophân công, phân cấp.

  +Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của huyện ủy, ban thường vụ, thườngtrực huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quanthuộc huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ huyện.

  + Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy lãnhđạo, chỉ đạo công tác tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  + Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng huyện ủy.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

  + Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công táctài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộchuyện ủy.

  + Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định củapháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh ủy và hướng dẫn của Vănphòng Trung ương Đảng.

  + Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

  - Thẩm định, thẩm tra

  + Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình huyện ủy, ban thườngvụ, thường trực huyện ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành vàthể thức văn bản.

  + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bảnthuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính và các lĩnh vực khác khi được thường trực,ban thường vụ huyện ủy giao trước khi trình huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy.

  - Phối hợp

  + Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác củahuyện ủy; sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của huyện ủy, banthường vụ huyện ủy.

  + Với các cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chếđộ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của huyện ủy; nắm tình hình trong khối nộichính, báo cáo kịp thời thường trực, ban thường vụ huyện ủy.

  + Với các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan thammưu, giúp ban thường vụ, thường trực huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết,tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấpủy cấp trên và của huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng,an ninh, nội chính...

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao.

  II. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

  1. Chức năng

  Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

  2. Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

  + Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyếtđịnh, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của huyện ủy,ban thường vụ huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trịnội bộ.

  + Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảovệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của ban thường vụ, huyện ủy.

  + Tham mưu về công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thườngvụ, huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cáccơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phâncấp quản lý.

  + Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của huyện ủy và ban thườngvụ huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệchính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chứcthuộc diện huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chứcở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phốihợp với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻđối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

  + Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, côngchức, viên chức thuộc diện ban thường vụ, huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ,công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

  + Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ;về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

  + Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của huyện ủy.

  + Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

  + Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc huyện ủy; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

  + Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ chođội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ủy.

  + Công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

  - Thẩm định, thẩm tra

  + Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ủy trước khi trình ban thường vụ, huyện ủy.

  + Thẩm định và trình thường trực huyện ủy, ban thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động,luân chuyển, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

  + Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

  + Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng.

  + Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chứccủa Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

  - Phối hợp

  + Với các ban đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

  + Với phòng nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

  + Với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao.

  III. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

  1. Chức năng

  Là cơ quan tham mưu, giúp ủy ban kiểm tra huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy giao; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của huyện ủy.

  2. Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

  + Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra huyện ủy và nhiệm vụ do huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do ủy ban kiểm tra huyện ủy quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy, ủy ban kiểm tra huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát của huyện ủy.

  + Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để ủy ban kiểm tra huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

  + Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

  + Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

  + Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc huyện ủy khi cần thiết.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiệncông tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo,hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấnđề liên quan khác cho ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

  - Thẩm định, thẩm tra

  Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình ban thường vụ,   huyện ủy.

  - Phối hợp

  + Với ban tổ chức, văn phòng huyện ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của huyện ủy.

  + Với ban tổ chức huyện ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

  + Với các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

  + Với các ban đảng giúp huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

  + Với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy huyện và cấp ủy trực thuộc huyện ủy.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện ủy và ủy ban kiểm tra huyện ủy giao.

  IV. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  1. Chức năng

  Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện ủy.

  2- Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

  + Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức,viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - vănhoá, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch vềlĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướngtư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

  + Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về công tác tuyên giáo.

  + Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

  + Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyêntruyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

  + Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với trung tâm chính trị cấp huyện.

  + Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

  + Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, kết luận của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

  + Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  + Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp ủy xã, phường, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

  + Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

  - Thẩm định, thẩm tra

  Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình thường trực huyện ủy, ban thường vụ, huyện ủy.

  - Phối hợp

  + Với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

  + Với ban tổ chức huyện ủy, trung tâm chính trị huyện và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao.

  V. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  1. Chức năng

  Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc,tôn giáo) của huyện ủy.

  2. Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

  + Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của huyện ủy. Chuẩn bịhoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quyđịnh, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của huyện ủy, ban thường vụ huyệnủy về công tác dân vận.

  + Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấptrên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo,phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhândân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhândân) để báo cáo và tham mưu cho huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy.

  + Tham mưu, giúp cấp ủy nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổquốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương; lãnh đạo, chỉđạo cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện công tác dân vận chính quyền.

  + Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

  + Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

  + Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị,quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy về công tác dân vận.

  + Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vậncho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trongđảng bộ huyện.

  - Thẩm định, thẩm tra

  + Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình ban thường vụ, huyện ủy.

  + Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dânvận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vậncủa Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện.

  - Phối hợp

  + Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểchính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trìnhphối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.

  + Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng,nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạocủa ban thường vụ, huyện ủy.

  + Với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyệntham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổquốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

  + Với các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơsở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ,đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy.

  + Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổnhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộlàm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao.

  BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NẬM PỒ

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa

  Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  4

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó Chủ tịch UBND huyện 

  5

  Đ/c Chẻo A Xoang 

  Phó Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  6

  Đ/c Trần Đình Nhuận

  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  7

  Đ/c Lò Văn Kiên

  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

  8

  Đ/c Bùi Thu Hằng

  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

  9 Đ/c Lò Thị Lên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

  10

  Đ/c Vàng A Chính

  Trưởng Công an huyện

  11

  Đ/c Hồ Hồng Hải

  Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

  THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa 

  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  UVBTV, Phó Bí thư TT Huyện ủy

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  UVBTV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  II. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Trần Đình Nhuận

  UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  2

  Đ/c Đinh Thanh Cầu

  Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  III. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Lò Văn Kiên

  UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

  2

  Đ/c Dương Thị Giang

  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

  IV. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Bùi Thu Hằng

  UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  2

  Đ/c Lò Văn Long

  UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  V. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  1 Đ/c Lò Thị Lên UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

  2

  Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hòa

  Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện Ủy

  VI. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  1

  Đ/c Đàm Văn Mạnh

  UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy

  2

  Đ/c Trịnh Thị Thủy

  Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

  ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NẬM PỒ KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020-2025

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa 

  TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  UVBTV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  UVBTV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  4

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

  5

  Đ/c Chẻo A Xoang 

  UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

  6

  Đ/c Trần Đình Nhuận

  UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  7

  Đ/c Lò Văn Kiên

  UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

  8

  Đ/c Bùi Thu Hằng

  UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

  9 Đ/c Lò Thị Lên UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

  10

  Đ/c Vàng A Chính

  UVBTV, Trưởng Công an huyện

  11

  Đ/c Hồ Hồng Hải

  UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

  12

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  UV,BCH Phó Chủ tịch UBND huyện

  13

  Đ/c Đàm Văn Mạnh

  UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện uỷ

  14

  Đ/c Thào Nhè Cáng

  UVBCH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

  15

  Đ/c Quàng Văn Trường

  UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện

  16 Đ/c Nguyễn Văn Thúy UVBCH, Bí thư Huyện đoàn
  17 Đ/c Lầu Thị Liên UVBCH, Chủ tịch Hội LHPN huyện
  18 Đ/c Lò Văn Nọi UVBCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

  19

  Đ/c Ngô Xuân Chiến

  UVBCH, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

  20

  Đ/c Trần Văn Vũ

  UVBCH, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện

  21

  Đ/c Nguyễn Văn Tiếp

  UVBCH, Trưởng phòng Nội vụ huyện

  22

  Đ/c Chu Văn Sử

  UVBCH, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

  23

  Đ/c Vũ Thanh Hải

  UVBCH, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

  24

  Đ/c Lê Quang Trinh

  UVBCH, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

  25

  Đ/c Tao Thị Thu Hường

  UVBCH, Trưởng phòng Dân tộc huyện

  26

  Đ/c Phan Ngọc Linh

  UVBCH, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

  27

  Đ/c Nguyễn Ngọc Tùng

  UVBCH, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

  28

  Đ/c Nguyễn Thái Hà

  UVBCH, Chánh Thanh tra huyện

  29

  Đ/c Hứa Ngọc Thông

  UVBCH, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

  30

  Đ/c Nguyễn Giang Binh

  UVBCH, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

  31

  Đ/c Vũ Quang Phương

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chua

  32

  Đ/c Điêu Bình Dương

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ

  33

  Đ/c Vàng A Kỷ

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn

  34

  Đ/c Lù Văn Hợi

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Vàng Đán

  35 Đ/c Khoàng Văn Hồng UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhừ
  36 Đ/c Lò Văn Tuấn UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ
  37 Đ/c Khoàng Văn Van UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa
  38 Đ/c Lò Văn Long UVBCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

  39

  Đ/c Bùi Xuân Kiều

  UVBCH, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nà Hỳ

 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên