• DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HUYỆN NẬM PỒ

 • (Nội dung Đang cập nhật)
  • Cấp Huyện
  • Cấp Xã
  STT MÃ HỒ SƠ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1 Lĩnh vực Nội vụ
  1 1.009324.000.00.00.H18.01 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
  2 2.000414.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
  3 2.000402.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
  4 1.000843.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
  5 2.000385.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
  6 2.000374.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
  7 1.000804.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
  8 2.000364.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
  9 2.000356.000.00.00.H18.01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
  2 Lĩnh vực Đất đai
  1 1.002277.000.00.00.H18.01 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
  2 2.000410.000.00.00.H18.01 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
  3 Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
  1 2.001211.000.00.00.H18.02 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
  2 1.008455.000.00.00.H18.01 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
  3 1.009994.000.00.00.H18.01 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  4 2.000633.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
  5 1.001279.000.00.00.H18.01 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
  6 2.000620.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
  7 2.001240.000.00.00.H18.01 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
  8 2.000181.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  9 2.000150.000.00.00.H18.01 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  10 2.000162.000.00.00.H18.01 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  4 Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
  1 1.001874.000.00.00.H18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
  2 1.003103 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
  3 1.003185.000.00.00.H18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
  4 1.003226.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
  5 1.003243.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
  6 2.000440.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
  7 1.003185.000.00.00.H18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
  8 2.001762.000.00.00.H18.01 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)
  9 1.003807.000.00.00.H18.01 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
  10 2.001885.000.00.00.H18.01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  11 2.001884.000.00.00.H18.01 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  12 2.001880.000.00.00.H18.01 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  13 2.001786.000.00.00.H18.01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  14 1.003635.000.00.00.H18.01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
  15 1.003645.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
  16 2.000440.000.00.00.H18.01 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
  17 1.000933.000.00.00.H18.01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

  Trang:

  13-16 of 19<  1  2  3  4  5  >

  STT MÃ HỒ SƠ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1 Llĩnh vực Các đơn vị Ngành dọc thuộc thẩm quyền
  2 Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
  3 Lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo - Phòng, chống tham nhũng
  4 Lĩnh vực Nội vụ
  5 Lĩnh vực Văn hóa - LĐTBXH
  1 1.008903.000.00.00.H18 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
  2 1.008902.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
  3 1.008901.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
  4 1.003622.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
  5 1.001120.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
  6 1.000954.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
  7 1.003622.000.00.00.H18.01 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
  8 2.000794.000.00.00.H18.01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
  9 2.001211.000.00.00.H18.03 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
  10 2.000286.000.00.00.H18.03 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp xã
  11 1.002252.000.00.00.H18.03 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
  12 1.005387.000.00.00.H18.03 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.
  13 1.001753.000.00.00.H18.02 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  14 1.001758.000.00.00.H18.02 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  15 1.001731.000.00.00.H18.02 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
  16 1.001776.000.00.00.H18.02 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
  6 Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
  1 2.001457.000.00.00.H18.01 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
  2 1.001193.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký khai sinh
  3 1.000894.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký kết hôn
  4 1.004873.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  5 1.005461.000.00.00.H18.01 Đăng ký lại khai tử
  6 2.000635.000.00.00.H18.01 Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa)
  7 2.001457.000.00.00.H18.01 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
  7 Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - NN&PTNT - Giao thông vận tải
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên